شیوه صحیح انتقاد کردن از همسر:


.انت

.💥زمان انتقاد:
زمانی انتقاد کنید که همسر، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد
.
💥مکان انتقاد:
هیچگاه در جمع، انتقاد نکنید.
.
💥زبان انتقاد:
با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه، انتقاد کنید.
.
💥 انتقاد غیر مستقیم:
تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.
.
💥میزان انتقاد:
انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.
.
💥گفتن خوبی ها در کنار عیب ها:
باید، پیش و پس هر عیبی، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم.