پیامبر رحمت(ص):
بهترین زنانِ شما، زنی است که برای شوهرش #آرایش و #خودنمایی کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند!

حدیث زندگی 2