#پیامبر_اکرم صلی الله و علیه وآله وسلّم ؛

دراسلام هیچ بنایی ساخته نشد که نزدِ خداوندِ عزَوجل محبوبتر و ارجمندتر از ازدواج باشد.

ازدواج کن