خطاهای شناختی در روابط زوجین

سلام

١_ ذهن‌خوانی mind reading

 فکر می کنید،بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند.

مثل: جواب سلامم را نداد،پس حتما از دست من ناراحت است.


٢_ پیشگویی furtune telling

پیش بینی می کنید که حوادث آینده،بد از آب در می آیند یا این که خطرات زیادی شما را تهدید می کند.

مثل: ” در امتحان شکست می خورم ” یا ” کاری گیر من نخواهد آمد”


٣_ فاجعه‌سازی catastrophizing

معتقدید هر چه اتفاق افتاده یا خواهد افتاد به شدت افتضاح ،ناخوشایند و غیر قابل تحمل است.

مثل: ” افتضاح می شود اگر در دانشگاه قبول نشوم”


۴_ برچسب زدن lablingla:

به خودتان یا دیگران،صفات کلی و منفی نسبت می دهید.

مثل: ” من آدم بدبختی هستم ” یا من آدم بی ارزشی هستم”


۵_ نادیده گرفتن جنبه های مثبت  discounting positivesp :

مدعی هستید که کار های مثبت خودتان یا دیگران پیش پا افتاده و ناچیز هستند.

مثل: ” این کار از عهده همه بر می آید” یا ” قبول شدن در کنکور که کار مهمی نیست”


۶_ فیلتر منفی negative filte: 

تقریبا همیشه جنبه های منفی را می بینید و به جنبه های مثبت  توجه نمی کنید.

مثل: ” هیچ کس مرا دوست ندارد”


٧_ تعمیم افراطی overgeneralizing: 

بر پایه یک حادثه،الگو های کلی منفی را استنباط می کنید.

مثل: ” این اتفاق همیشه برای من اتفاق می افتد” یا ” در همه کار ها شکست می خورم”


٨_ تفکر دوقطبی dichotomus thinking: 

به وقایع پیرامون و انسان های اطراف با دید همه یا هیچ نگاه می کنید.

مثل : ” همه مرا طرد می کنند” یا همه وقتم تلف شد “

٩_ بایداندیشی should: 

به جای این که حوادث را بر پایه چیزی که هستند ارزیابی کنید.

بیشتر آن ها بر اساس چیزی که باید باشند،تفسیر می کنید.

مثل: ” باید کارم را خوب انجام بدهم ” یا ” باید در کنکور قبول شوم”