مهارت حل اختلاف
اختلاف
اختلاف داشتن طبیعی است زیرا مردم متفاوت خلق شده اند و به همین دلیل هم متفاوت رفتار می کنند. مهم این است که چگونه می توان اختلاف را به شیوه ای سالم حل کرد. افراد وابسته اغلب شیوه های ناسالمی را برای حل اختلاف به کار می گیرندحل اختلاف به شیوه ی سالم مستلزم این است که:

١_ به طرف مقابل گوش بدهید و خواسته های او را بشنوید و صحبت او را قطع نکنید.
٢_ خواسته ها و انتظارات خود را بیان کنید.

٣_ آرامش داشته باشید و سعی کنید با لحنی آرام صحبت کنید و به طرف مقابل احترام بگذارید.

۴_از طرف مقابل انتقاد مستقیم نکنید.

۵_ به یک موضوع بپردازید زیرا هر بار می توان یک اختلاف را حل کرد.
۶_ پس از آن که انتظارات خود را بیان کردید، راه حل ها را ارائه دهید.

٧_ از طرف مقابل بخواهید راه حل های خود را مطرح کند.

٨_ بهترین راه حل ها را انتخاب کنید. بهترین راه حل، راه حلی است که به نفع دو طرف باشد و هر دو طرف آن را بپذیرند و قبول داشته باشند.
٩_ راه حل انتخاب شده را به اجرا درآورید و نتیجه ی آن را بررسی کنید. انتظار می رود با به کارگیری راه حل مورد نظر مشکل حل شود.