🔻عیبجویی از هم
🔻نارضایتی از زندگی
🔻قهرهای طولانی مدت
🔻متهم کردن همدیگر
🔻تهدید به جدایی
🔻ابراز خستگی مداوم

سردی