💕همسرتان را با لحن محبت آمیز صدا کنید
حتی اگر از او ناراحتید تند صحبت نکنید
مطمئنا با لحن ملایم هم میتوانید او را متوجه اشتباهاتش کنید💕💕
ابراز محبت